Nieuws

27 juni 2020
PASTOOR WILSON VARELA NIEUWE DEKEN VAN HORST

Bisschop Harrie Smeets heeft pastoor Wilson Varela van Roermond-Oost benoemd tot de nieuwe pastoor-deken van Horst.
Hij volgt in die functie deken Alexander De Graaf Woutering op, die onlangs tot deken van Roermond is benoemd.
Tevens is kapelaan Miguel Pascual Coello uit Maastricht benoemd tot kapelaan in dezelfde parochies waar Varela actief wordt en in de federatie Maasdorpen.

Wilson Varela (41) komt oorspronkelijk uit Colombia. Hij is een van de priesterstudenten van de Neocatechumenale Weg, die in 2005 op uitnodiging van toenmalig bisschop Frans Wiertz naar Limburg kwamen. Varela volgde zijn opleiding deels aan het grootseminarie Vogelenzang in Haarlem en deels aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 2009 werd hij tot priester van het bisdom Roermond gewijd.
Sindsdien heeft hij als kapelaan en pastoor gewerkt in de parochiefederatie van Roermond-Oost.
In Horst wordt Varela naast deken van het dekenaat ook pastoor van de parochiefederatie Horst-Sevenum.
Tevens is Varela benoemd tot administrator van het parochiecluster  Kessel,  Kessel-Eik, Maasbree en Baarlo.

Kapelaan Pascual van Maastricht naar Horst

Vanwege de uitgestrektheid van de regio is samen met een nieuwe deken ook een nieuwe kapelaan benoemd. Miguel Pascual Coello werd in 1982 in Madrid geboren. Ook hij is via de Neocatechumenale Weg in Limburg terecht gekomen. Hij volgde zijn priesteropleiding aan het seminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer en aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 2016 werd hij tot priester gewijd.
Sindsdien is hij als kapelaan verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de parochies van Sint-Pieter in Maastricht.
Kapelaan Pascual Coello is tevens voor een deel van zijn tijd benoemd tot kapelaan in de parochiefederatie Maasdorpen.

Later dit jaar wordt het pastorale team verder uitgebreid met een transeunt diaken. Dat is een priesterstudent die in oktober tot diaken wordt gewijd en volgend jaar de priesterwijding zal ontvangen en het laatste jaar van zijn opleiding al in de parochie gaat werken.
De nieuwe benoemingen gaan na de zomer in.
Een exacte datum moet nog in onderling overleg worden vastgesteld.

16 mei 2020
Benoeming Deken Alexander De Graaf Woutering

Onlangs is Deken Alexander De Graaf Woutering vanuit het Bisdom Roermond gevraagd om de opengevallen plaats van Plebaan-deken te Roermond te vervullen. Inmiddels heeft hij na beraad gevolg gegeven aan deze oproep en wordt daar dus de opvolger van Mgr. Rob Merkx.
Alexander de Graaf Woutering,  aangesteld als pastoor-deken in 2009,  was destijds ook al de opvolger van deken Merkx.  In het dekenaat Horst,  qua oppervlakte het grootste van Limburg,  zal dus een nieuwe deken worden benoemd; wie dat wordt is momenteel nog niet bekend.  Daarover wordt met het bisdom gesproken.
Het tijdstip van de overgang van Horst naar Roermond is momenteel nog niet bekend.  Het streven is zo snel mogelijk.  In verband met de Corona-crisis zal er wellicht geen groot publiekelijk afscheid kunnen plaatsvinden.

Persoonlijk woord van pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering
Dierbare Coördinatoren en Vrijwilligers, Dierbare Parochianen,

Dit weekeinde wordt bekend gemaakt dat ondergetekende, uw pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering, wordt benoemd tot plebaan-deken van Roermond, wederom als opvolger van deken Merkx die ik in 2009 hier eveneens mocht opvolgen.

Het is met weemoed dat ik u dit meedeel. De benoeming komt voor mij zeer onverwacht; ik heb geen enkele reden om hier weg te willen en ik heb ook geen signaal afgegeven dat het lang genoeg geweest zou zijn, integendeel, ik heb vaker naar de bisdom leiding uitgesproken dat ik het hier zeer naar mijn zin heb. Heel mijn priesterleven speelt zich sedert 1989 tot nu toe af in Noord-Limburg en ik ben intens gaan houden van de nuchtere, sobere, no nonsense mentaliteit van u, hard werkende en goed organiserende mensen van deze dynamische regio. U geeft blijk te houden van harmoniemodellen met een hoge gunfactor om zo in gezamenlijkheid veel op de rails te zetten en te ondernemen, waarbij uw gemeenschapszin ongekend groot is. Deze houding heeft mij geïnspireerd en zo heb ik veel van u geleerd.

Roermond is mij niet onbekend: Ik ben er geboren en gedoopt, zat er op de muziekschool, was acoliet in de Munsterkerk en de kathedraal, deed in de Munsterkerk mijn Eerste Mis en tot op de dag van vandaag vergader ik er regelmatig als aalmoezenier van sociale werken met maatschappelijke organisaties en in de bisdomkantoren alsook bezoek ik er vrienden en bekenden.

Deze benoeming komt voor mij persoonlijk in een zeer bewogen periode. Heel kort samengevat: Eind november werd mijn tot dan toe kerngezonde Moeder van 79 jaar halsoverkop geopereerd aan een kwaadaardige tumor met beginnende uitzaaiing; een week lang leek zij het niet te halen. Mijn licht dementerende maar verder gezonde Vader van 89 jaar die door haar volledig verzorgd werd, moest noodgedwongen opgenomen worden in een interventie afdeling in Venlo, wat hem aanvankelijk goed leek te doen. Mijn Moeder herstelde langzaam en vlak voor Kerstmis kreeg mijn Vader een hartaanval, gevolgd begin januari door een longontsteking waaraan hij bezweek. Hij werd opgebaard op de dekenij en vanuit de Sint Lambertuskerk gecremeerd. Mijn Moeder begon na de uitvaart aan een preventieve chemokuur die echter door de Corona perikelen onderbroken werd en zij is tot nu toe noodgedwongen bij mij in huis gebleven. Ze vindt het echter tijd om langzaam naar haar huis terug te keren en aan haar nieuwe leven te beginnen en door de benoeming in Roermond kom ik dicht bij haar in de buurt te wonen en te werken; mijn Moeder heeft me indringend gevraagd deze benoeming te accepteren, aangezien ik voor de eerste keer in mijn loopbaan aarzelde spontaan ‘ja’ te zeggen en om bedenktijd had gevraagd.

Het voelt alsof ik nu u en mijn werk hier in de steek laat. Er loopt en gebeurt van alles wat ineens los gelaten moet worden. Lang niet alles staat op de rails en er is ineens geen tijd meer om wat scheef is recht te trekken, misverstanden uit de weg te ruimen en zaken goed uit te praten, helaas. Maar ik kijk met voldoening en dankbaarheid terug op allerlei activiteiten en ontwikkelingen die samen met u op de rails gezet mochten worden: Diaconale accenten, geïntensiveerde samenwerkingsverbanden door de implementatie van de bisdommelijke Blauwdruk 2020 waarmee het verdubbelde dekenaat gereorganiseerd werd met federatievorming en clusterverbanden hetgeen naar de toekomst toe van groot belang is, alsook het zoeken naar verbinding en samenwerking met geledingen in de seculiere samenleving om onze relevante boodschap over een persoonlijke God, over leven na de dood door Jezus’ Verrijzenis alsook over het alles overstijgende belang van liefhebben, liefde geven en liefde ontvangen, handen en voeten te geven en door dit samen te ‘doen’ dit geloofwaardig voor het voetlicht te brengen: God ís immers liefde! De dekenale Sint Lambertuskerk als uniek rijksmonument met haar ongekende kunstschatten, rijke architectuur en terug gevonden grafkelder is bovendien het ultieme monument bij uitstek wier geschiedenis het mogelijk maakt deze regio en haar bewoners nog beter te begrijpen en te waarderen als een soort leesrooster of bladwijzer. Persoonlijk maakte ik er mee een Eerste Mis als jonge kapelaan, mijn zilveren priesterjubileum en het recente afscheid van mijn Vader, hetgeen een band schept.

Hoe nu verder? Mijn afscheid hier en aantreden in Roermond zullen, vanwege de Coronacrisis, in stilte plaats vinden. Met het Bisdom wordt inmiddels onderhandeld over zo spoedig mogelijke opvolging voor het dekenaat –qua territorium het grootste van Limburg-  en de 14 parochies die nu zonder pastoor en administrator komen te zitten. De Coronacrisis maakt dat we op dit moment nog moeilijk exacte datums kunnen benoemen. 1 juni is in Roermond een streefdatum, maar deze lijkt voor ons hier niet haalbaar te zijn. Wordt vervolgd!

Voor nu: Dank voor onze samenwerking, dank voor uw vertrouwen en uw goedheid voor mij en mijn Moeder. Ik neem u in mijn hart mee en bid voor uw welzijn, uw geluk en een goede toekomst voor u en uw dierbaren. Dank voor uw geduld, uw tolerantie en uw vergevingsgezindheid ten aanzien van mijn feilen; excuses voor al datgene waarin ik u tekort gedaan mocht hebben. Dank voor de prachtige tijd samen!

Gods Zegen, ‘Blijf Gezond!’ Hopelijk tot ziens en het ga u goed!

Alexander de Graaf Woutering
pastoor-deken van Horst

Via Radio Maria toch de eucharistieviering volgen en samen bidden

Voor iedereen die de komende weken niet naar de kerk kan gaan wegens de Coronamaatregelen biedt Radio Maria Nederland uitkomst. Het katholieke radiostation zendt al ruim 12 jaar lang dagelijks de eucharistieviering uit en zal dit ook de komende weken blijven doen. Iedereen in Nederland kan Radio Maria ontvangen via DAB+, internet of de via app voor telefoon en tablet.
Eucharistievieringen
Op doordeweekse dagen is de eucharistie live te beluisteren en mee te vieren in de ochtend om 09:00 uur en ’s avonds om 19:00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.
Een extra gebedsuur
Naast de reguliere eucharistievieringen stelt Radio Maria de komende weken een speciaal gebedsuur in waarin wordt gebeden voor de huidige situatie in ons land. Dit zal zijn op dinsdagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur. Radio Maria nodigt iedereen uit om zich daarbij aan te sluiten. “De kracht van het gebed is ongekend. Dat maken we bij Radio Maria dagelijks mee”, aldus Ger Zimmermann, voorzitter van het katholieke station.
Gebedsradio
Het gebed heeft een belangrijke plaats bij Radio Maria. Dagelijks worden de getijdengebeden uitgezonden en wordt een paar keer per dag het rozenkransgebed gebeden, onder andere om 08:30 uur voorafgaand aan de ochtendmis van 09:00 uur. Luisteraars kunnen telefonisch en via e-mail intenties doorgeven waarvoor dan tijdens de gebedsmomenten gebeden wordt. Bij de middagrozenkrans om 12:15 uur is het mogelijk om via de telefoon een tientje mee te bidden.


Radio Maria Nederland is te ontvangen via DAB+, de website van Radio Maria op internet en de gratis app voor telefoon en tablet.

Contactgegevens Radio Maria Nederland
Telefoon: 073-6872000 (op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur)
E-mail: info@radiomaria.nl
Internet: www.radiomaria.nl