huwelijk

Het christelijk Huwelijk

De “derde” bij het huwelijk is Chris-tus. Hij is – bij wijze van spreken – nu niet de Gastheer zoals bij de Eucharistie, maar de Gast. Ook de twee hu­wenden zijn in zekere zin “kerk”. Ook deze “kerk” wordt door Christus bemind. En zoals Christus de kerk liefheeft moeten ook de echtgenoten elkaar liefhebben. Echte liefde is liefde, die niet gebonden is aan een bepaalde periode, of aan bepaalde omstandigheden. Daarom beloven echtgenoten elkaar in het huwelijk trouw voor heel hun leven.

Christus, de Gast, is aanwezig met Zijn huwelijksgave: de kracht om die liefde en trouw te bewaren; kracht om elkaar meer mens te maken; kracht om – als er kinderen komen – deze op te voeden in Zijn Geest. Christus is niet alleen aanwezig bij de huwelijkssluiting, Hij gaat mee heel het leven door.

Voorbeelden van het huwelijk zoals de apostel Paulus het voorhoudt, kunnen we om ons heen zien: er zijn mooie huwelijken, ook in onze maat­schappij. Naast het verbreken van de trouw, overspel en huiselijke ruzie, zijn er mannen en vrouwen die anderen verbaasd doen staan dat zij zó lang en zó gelukkig bij elkaar blijven. Het is geen wonder dat ook de katholieke kerk het Huwelijk als iets heiligs heeft gezien: als een Sacra­ment.

Het is wel nodig om in onze wereld hierbij een hoog ideaal voor ogen te hebben. Dat wil niet zeggen: een huwelijk met afgeremde seks, met gefrus­treerde gevoelens. Soms ontstaat de indruk dat de kerk een afkeer heeft van seksualiteit. De kerk hecht er – integendeel – zeer grote waarde aan: het is de hoogste gave van de mens. Daarom moet er ook op een verantwoorde manier mee worden omgegaan. Liefde en huwelijk raken de kern van het leven.

Huwelijksvoorbereiding

Bij de voorbereiding van een huwelijk komt heel wat kijken. Er moet een dag worden gepland waarop het gemeentehuis beschikbaar is, de feestzaal, het orkest… en ook de kerk. De priesters hebben een drukke agenda: het is verstandig om minstens een half jaar voor de trouwdag deze in de kerk te reserveren. Bij aanmelding geldt: wie eerst komt, eerst maalt.

Enige tijd voor de huwelijkssluiting ontvangt het bruidspaar een uitnodiging voor 2 huwelijksvoorbereidingsavonden. Tijdens een van deze avonden wordt er een huwelijksformulier ingevuld waarvoor diverse gegevens nodig zijn, zoals o.a. de gegevens die in het trouwboekje van de ouders van het echtpaar staan. De priester die het huwelijk inzegent, zal contact opnemen met het bruidspaar voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Tijdens de huwelijksvoorbereidingsavonden wisselen de diverse a.s. echtparen dan onderling van gedachten over de betekenis van het huwelijk, de betekenis van trouw en over onze geloofsbeleving. De ervaring heeft geleerd dat dit heel fijne avonden zijn waarop in grote openheid met elkaar kan worden gesproken.

Praktische zaken

Doopbewijs

Voor de huwelijkssluiting is voor bruid en bruidegom een doopbewijs nodig. Dit kan aangevraagd worden bij de parochie waar men gedoopt is. Behalve het feit dat iemand gedoopt is, moet worden vastgesteld of iemand niet eerder getrouwd is geweest.

Boekje voor de viering

De meeste bruidsparen kiezen ervoor om zelf een boekje te maken voor de huwelijksvie­ring. Omdat dit nogal “specialistisch” werk is en wij de bruidsparen niet willen opzadelen met de ingewikkelde liturgische voorschriften van de kerk, kan er via het secretariaat een computer bestand opgevraagd worden met teksten om zelf het boekje te kunnen samenstellen.

Muziek

De muziek voor de huwelijksmis kunnen de bruidsparen zelf kiezen. Indien gewenst kan een beroep gedaan worden op één van onze kerkelijke koren. Hun programma’s zijn over het alge­meen vrij klassiek.

Ook zijn er diverse zanggroepen en solisten die huwelijksmissen verzorgen. De keuze is in principe vrij. Het is echter fijn als de gezangen en muziek passen bij de kerkelijke sfeer, die een andere is dan in een discotheek. Passende muziek en teksten dragen veel bij aan de sfeer.

Het is niet de bedoeling om CD’s of bandjes te draaien. We gebruiken in de kerk graag “echte” dingen. Zoals er in de kerk echte bloemen staan en echte kaarsen, zo ook graag “echte” muziek.

Bloemen      

Voor de verzorging van extra bloemen in de kerk beschikken de meeste parochies over een bloemengroep. Extra bloemen zijn voor rekening van het bruidspaar. Ook is het toegestaan de bloemversiering te laten verzorgen door de familie of een bloemist.

Foto’s – video

Foto- en video-opnamen maken is uiteraard toegestaan mits de kerk niet wordt omgebouwd tot studio.

Kosten

De kosten voor een huwelijksmis bedragen € 475,=*. Dit is een door het bisdom vastgesteld tarief en voor alle parochies gelijk. Wanneer het bruidspaar meedoet aan de kerkbijdrage geldt een kortingsregeling. Op de kortingsregeling van de ouders kan alleen een beroep worden gedaan als het bruidspaar op 1 januari van het jaar waarin zij trouwen nog in het ouderlijk huis woont.

*tarief 2022 wijzigingen voorbehouden

Enkele wetenswaardigheden…

  • een kerkelijk huwelijk kan gesloten worden tussen twee katholieken. Is één van beiden niet katholiek (of niet gedoopt) dan dient deze te beloven de christelijke opvoeding van de kinderen niet te zullen verhinderen.
  • Het kerkelijk huwelijk kan slechts eenmaal worden gesloten en is onontbindbaar.
  • Indien gewenst kan een huwelijk ook worden ingezegend buiten een H. Mis (bijv. bij de viering van het Doopsel) of in kleine kring.
  • Volgens de Nederlandse Wet is het niet toegestaan een kerkelijk huwelijk in te zegenen als niet eerst het burgerlijk huwelijk heeft plaatsgevonden. Niet alle relaties die door de Wet als huwelijk kunnen worden ingeschreven, kunnen kerkelijk worden ingezegend.