Stichting Grafkelder van de familie Van Wittenhorst

Inleiding

Na een zoektocht van bijna twee jaar werd op 30 maart 2019 de grafkelder van de
adellijke familie Van Wittenhorst onder de vloer van de Lambertuskerk in Horst
gevonden. De grafkelder dateert uit de 16e eeuw en is bij verbouwingen onder de
kerkvloer komen te liggen. De kelder werd geopend en de vondsten, waaronder 5
loden binnenkisten en menselijke resten van ongeveer 16 personen, nauwkeurig
geïnventariseerd en beschreven.
De stichting is opgericht met als primaire doel de gevonden grafkelder geheel in de
oorspronkelijke staat te restaureren en reconstrueren en de verzamelde gegevens te
publiceren. Met de restauratie/reconstructie wordt een stuk lokale en regionale
geschiedenis weer zichtbaar gemaakt. Dit, samen met de onderzoeksresultaten,
vormt een goede basis om inwoners en toeristen te interesseren voor en te
informeren over die geschiedenis.

Het doel en de te verrichten werkzaamheden

Het primaire doel van de stichting is de vermelde restauratie/reconstructie van de
grafkelder. Om dat doel te bereiken is de stichting voornemens:
– met de betrokken partijen (Rijksdienst voor cultureel erfgoed, gemeente,
bisdom, kerkbestuur) overleg te voeren over de toekomstige ontwikkeling van
de grafkelder
– een restauratieplan te laten vervaardigen
– met professionals en vrijwilligers de restauratie/reconstructie daadwerkelijk te
realiseren
– uitwerken en publiceren van de verzamelde gegevens
– de publicatie in presentabele en begrijpelijke vorm aan te bieden aan scholen,
bezoekers, inwoners, toeristen en belangstellenden

Het verwerven en beheren van inkomsten en vermogen

Een zeer voorlopige inschatting van de kosten van de restauratie/reconstructie en de
daarmee verbonden andere kosten komt uit op een bedrag van € 150.000 –
€ 200.000.
De stichting heeft voor de start van de werkzaamheden een gemeentelijk subsidie
ontvangen. De rest van de benodigde middelen zal geworven moeten worden:
subsidies, fondsen, sponsorbijdragen en giften.

Beloningbeleid

Het vermogen zal door het stichtingsbestuur beheerd worden. De bestuurders van de
stichting en de medewerkers verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger met enkel
een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Uit de statutaire doelstelling (art. 2 statuten)

De stichting heeft als doel het onderzoeken, documenteren en restaureren van de
grafkelder van de adellijke familie van Wittenhorst in de Lambertuskerk van Horst.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de
  verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of
  goederen;
 • donaties;
 • fondsen, subsidies en sponsorgelden;
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
 • overige baten
 • Geen winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst dient overeenkomstig het
doel van de stichting te worden besteed.

Informatie t.b.v. ANBI status

Stichting Grafkelder van de familie Van Wittenhorst

KvK nummer: 83748717
RSIN: 862976534
Contactadres: Helmesstraat 9, 5961 HW Horst
Website: parochiefederatie-horst-sevenum.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door personen die op persoonlijke titel zitting hebben in
het bestuur:
Voorzitter: Varela Gavira, Wilson
Secretaris: Arie Stas
Penningmeester: Wim van den Munckhof
Leden van de werkgroep: Alexander de Graaf Woutering, Jos Schatorjé, Xavier
van Dijk, Joop de Hoon, Hans Mesker