kerkhoven

Kerkhof Horst

Op de begraafplaats aan de Deken Creemersstraat 36 te Horst is  een informatiebord geplaatst.
Op het bord wordt o.a. een samenvatting van het reglement van de begraafplaats opgehangen. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over grafrechtverlengingen en eventueel andere informatie aangaande begraafplaatszaken. Kijkt u bij gelegenheid of er wellicht informatie voor u bij is.

Opruimen van zaken op en rond grafmonumenten.
Regelmatig komt het voor dat op en rond de grafmonumenten zaken liggen die opgeruimd kunnen worden. Wilt u overbodige zaken en verwelkte bloemen s.v.p. regelmatig opruimen zodat onze begraafplaats verzorgdere indruk houdt.
Het komt regelmatig voor dat achter de monumenten o.a. harkjes, potten, vazen en glazen worden bewaard. We begrijpen het gemak hiervan maar dergelijke zaken vormen een belemmering bij het onderhoud van de begraafplaats. Vaak leveren ze ook nog gevaar op, laat daarom s.v.p. geen zaken achter de monumenten liggen.

Samenvatting Reglement Begraafplaats

Deken Creemersstraat 36, Horst

Begripsaanduidingen

In het Reglement wordt verstaan onder:

a. bestuur: het Kerkbestuur van de R. K. parochie St. Lambertus te Horst, eigenaresse van de begraafplaats.

b. begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van urnen van overledenen, alsmede asverstrooiing op het strooiveld, geheten: Begraafplaats Horst, gelegen aan de Deken Creemersstraat 36 te Horst.

c. beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

d. eigen graf of urnenruimte: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun urnen, waarvan het gebruiksrecht voor de duur van 20 jaar is verleend aan een rechthebbende volgens de voorwaarden van het reglement, welk recht kan worden verlengd.

e. rechthebbende: de meerderjarige persoon aan wie het recht op een eigen graf of urnenruimte is verleend.

f. graf- en columbariumrechten: het recht op een eigen graf en het recht op bewaring van een urn in de urnenbewaarplaats, genaamd columbarium.

g. bijzetting:

 1. het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven;
 2. het begraven van een urn in een graf, waarin reeds een overledene is begraven;
 3. het plaatsen van een urn in een urnenbewaarplaats (columbarium)
 4. het plaatsen van een urn op een graf, waarin reeds een overledene is begraven.

h. urnenbewaarplaats (columbarium): voorziening op de begraafplaats waarin urnen in een onverbrekelijk afgesloten ruimte worden opgeborgen.

De begraving of de bewaring van een urn.

Een begraving of de bewaring van een urn geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder.

Werkzaamheden op de begraafplaats

 1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van urnen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
 2. iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

Bezoekers.

 1. Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is.
 2. De begraafplaats is voor auto’s en voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten.
 3. De beheerder kan voor minder validen uitzondering toestaan.
 4. Bezoekers worden verzocht luidruchtigheid te vermijden.
 5. Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafmonument moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het bestuur.
 6. Honden worden niet op de begraafplaats toegelaten.

Het verlenen van grafrechten.

Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon het uitsluitend recht verlenen om voor twintig jaren gebruik te maken van een grafruimte of urnenruimte.

Uitgifte van graven

De graven van een gravenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven. Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte te reserveren.

Het verlengen van grafrechten

1. Het bestuur zal voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het termineren van de grafrechten, de termijn voor verlenging bedraagt tien jaar.

2. Indien het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald, dan zal bij het ontbreken van het adres het termineren van de termijn door aanplakking worden meegedeeld bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van de termijn van het grafrecht.

Verlenging verzoek door rechthebbende

Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren.

Verlenging bij bijzetting

Wanneer in een urnenruimte of eigen graf, bestemd tot het begraven van meerdere overledenen, een bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt een lopende termijn van het grafrecht verlengd, tot de maximaal te stellen termijn van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van de laatste bijzetting.

Soorten van graven

Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

 • diverse soorten graven, te weten A , B , C en D-graven, kindergraven en urnenruimten.
 • Op de begraafplaats worden geen grafkelders toegestaan.

Enkele graven

In een enkel graf mag bijzetting plaatsvinden.

Dubbele graven

Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee personen. In een dubbel graf worden twee overledenen boven elkaar (niet naast elkaar) begraven dan wel één overledene en één urn.

Kindergraven

In een kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.

Asbussen

Bewaring van urnen

Urnen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting;

a. in een bestaand graf;

b. in een eigen urnenruimte dat deel uitmaakt van een urnenveld van urnen (columbarium). Hierin kunnen maximaal 2 urnen worden bijgezet;

Grafmonumenten en grafbeplantingen

Risico schade aan grafmonumenten 

De grafmonumenten blijven binnen de kaders van het reglement volledig in beheer bij de rechthebbende. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de grafmonumenten en / of voorwerpen, die zich op de graven bevinden. Schade aan, dan wel veroorzaakt door een grafmonument en/of voorwerpen op een graf, door welke oorzaak ook, alsmede vermissingen, komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

Ditzelfde schaderisico geldt ook voor de columbariumplaten.

Onderhoud grafmonumenten en grafbeplanting

De grafmonumenten en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbende. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van grafmonumenten en/of beplanting.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafmonument door rechthebbende

Opdracht tot het plaatsen van een grafmonument, tot het verwijderen van een grafmonument voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting, moet worden gegeven door de rechthebbende.

Grafmonumenten en leveranciers van monumenten

Er bestaan verschillende modellen en maatvoeringen van monumenten. Het bestuur heeft met diverse leveranciers een overeenkomst, zodat de leveranciers zich aan de hierin bepaalde voorschriften dienen te houden. De lijst van leveranciers is op verzoek bij het bestuur verkrijgbaar.

Ruiming van graven en urnen

Het bestuur heeft het recht de graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde urnen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in achtneming van de wettelijke termijnen.

Verwelkte Bloemen en ontsierende voorwerpen

Deze kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van de graven en de urnenbewaarplaats worden verwijderd.

Asverstrooiing

Het verstrooien van as geschiedt op het hiervoor ingerichte strooiveld.

Om een asverstrooiing te laten plaats vinden dient men geruime tijd vooraf contact op te nemen met de beheerder. Hiervoor geldt een tarief.

Tarieven

Voor het verlenen en verlengen van een grafrecht en voor bijzettingen worden tarieven geheven.

Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats geldende tarieven.

Onvoorzien

Voor de begraafplaats gelden de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging en aanverwante regelingen. Het reglement wordt geacht daarmee niet strijdig te zijn.

Wanneer er in deze samenvatting onduidelijkheden voorkomen, is het reglement bepalend.

Bestuur en takenverdeling kerkhofcommissie Lambertus Horst

   Beheerder/toezichthouder:    vacant

dhr. W. Keijsers    Secretaris/penningmeester: tel. 077-3983891

Dhr. J.Vissers       Contactpersoon verlengingen grafrechten tel. 077-3984574

dhr. A. Rongen     Contactpersoon, nabestaanden bij overlijden: tel. 077-3983293