Overlijden

Wanneer iemand overleden is kunt u, indien gewenst, te allen tijde een beroep doen op een van de priesters voor een afscheidsgebed. Het priesternoodnummer kunt u terugvinden aan het begin van onze rubriek “home”.  In principe wordt de Ziekenzalving (H. Oliesel) niet toegediend aan een overledene. Dat is ook niet nodig, omdat de Ziekenzalving niet een soort ’toegangsbewijs’ is voor de hemel, maar een bron van kracht voor een zieke in de laatste fase van zijn leven. Het is zeer aan te bevelen om met de toediening van de Ziekenzalving niet tot het laatste moment te wachten, maar tijdig een afspraak te maken met een van de priesters. De Ziekenzalving is strikt voorbehouden aan een priester. Een pastor in een ziekenhuis of kliniek is meestal geen priester en kan dus geen Ziekenzalving toedienen. Hij kan wel bidden met de zieke en een zegen geven. Desgevraagd is de pastor altijd bereid een parochiepriester te bellen voor de Ziekenzalving.

Na het overlijden en het eventuele gebed door de priester kunt u het best de uitvaartondernemer waarschuwen. Het eerste wat deze doet is een afspraak met u maken om de overledene over te brengen naar het mortuarium. Regelmatig worden overledenen ook thuis opgebaard. Dankzij de moderne hulpmiddelen is dat vrijwel altijd mogelijk als dat gewenst is. Bespreek liefst al van tevoren met uw familieleden of de overledene thuis blijft of naar het mortuarium gaat. .

De uitvaartondernemer zal met u een afspraak maken om de uitvaart te regelen. Er worden dan zaken besproken als: type rouwkaarten en prentjes, soort kist, bloemen, koffietafel, begraven of cremeren e.d. Ook wordt gevraagd of u een kerkelijke plechtigheid wenst.

De kerkelijke uitvaart

Wanneer u bij de begrafenisondernemer aangeeft dat u een kerkelijke uitvaart wenst, dan zal deze contact opnemen met de parochie. Er moet dan een dag en een tijdstip worden bepaald voor de uitvaartmis. De keuze van de dag is vooral afhankelijk van de mogelijkheid tot berichtgeving. In het algemeen is de dag nadat de rouwkaarten zijn ontvangen de avondmis/avondwake, de dag daarna de uitvaartmis. Het kan echter zijn dat op die dag de priesters of de kerk al bezet zijn. (Vanwege de markt is er in de Lambertuskerk in de regel geen uitvaart op dinsdagmorgen). Op zon- en feestdagen worden geen uitvaarten gehouden.

Op de vooravond van de uitvaart kan er, alléén in de Lambertuskerk, gekozen worden voor een vooravondmis (m.u.v. de dinsdagavond, de avondmis is op deze dag komen te vervallen). Is de uitvaart op de maandag dan is er in de clusterparochies de mogelijkheid om de zaterdagavondmis cq. zondagmorgenmis als “vooravondmis” te kiezen. Deze wordt opgedragen tot intentie van de overledene en dient om mensen die niet in de gelegenheid zijn om de uitvaart bij te wonen toch de kans te geven voor de overledene de H. Mis mee te vieren. Het is niet aan te bevelen alléén een vooravondmis te houden en geen uitvaartmis, omdat dit afbreuk doet aan de sterke symboolwaarde de overledene voor de begrafenis of crematie naar de kerk te brengen en samen met hem of haar de H. Mis te vieren. Ook kan men kiezen voor een avondwake. Wordt hiervoor gekozen dan zal er door de avondwake werkgroep met u contact opgenomen worden en zullen de mogelijkheden besproken worden.

De H. Mis bij de uitvaart

Wanneer in overleg met de parochie dag en tijdstip van de uitvaartmis zijn vastgesteld, zal de priester die de uitvaartmis opdraagt met u een afspraak maken voor een gesprek. Het is fijn als de priester de overledene beter leert kennen, zodat hij op persoonlijke wijze het woord tot de aanwezigen kan richten. Ook kan de priester indien gewenst helpen bij het opstellen van de tekst van het gedachtenisprentje. Bij voorkeur stelt de familie zelf de tekst van het prentje op.

De priester zal ook de persoonlijke gegevens opnemen voor het overlijdensregister en de zakelijke afhandeling van de uitvaart.

Uitvaart in intieme sfeer

In de Lambertuskerk kan voor een uitvaart, naast de grote kerk,  ook gebruik gemaakt worden van de crypte. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om in intieme sfeer afscheid te nemen van de overledene. Hier kunnen ongeveer 60 personen bij aanwezig zijn. Vraag hier naar bij het contact met de uitvaartorganisatie.

Muziek bij de uitvaart

Voor de viering van de uitvaartmis beschikt elke parochie over een of twee koren. In de regel kan er gekozen worden voor de Gregoriaanse requiemmis of een in het Nederlandse gezongen mis. Ook de organist wordt door de parochies zelf verzorgd.

Het is toegestaan zelf voor een koor of muziekgezelschap te zorgen. Het is echter niet de bedoeling dat er mechanische muziek ten gehore wordt gebracht (CD’s) **.Dit doet afbreuk aan de ‘echtheid’ van de liturgie, die eredienst is aan God. We gebruiken in de liturgie uitsluitend ‘echte’ dingen: echte bloemen, echte kaarsen en ook echte muziek!

** na duidelijk overleg met (uitsluitend)  de dienstdoende priester kan hier, voor een of twee liederen, een uitzondering gemaakt worden. Hierbij is van belang om welke muziek het gaat en het moment waarop dit ten gehore gebracht wordt.

Zeswekendienst en nadiensten

Het is een goede traditie op het moment dat vroeger de eerste (strenge) rouwperiode eindigde voor de overledene een zeswekendienst op te laten dragen. Meestal vindt deze plaats tijdens een weekendviering. In feite is dit een gewone H. Mis, waarin tot intentie van de overledene wordt gebeden.

Ook worden er – indien gewenst – nog twee ‘nadiensten’ voor de overledene gedaan. (Uiterlijk binnen 6 maanden na de uitvaart) Ook dit zijn reguliere vieringen tot intentie van de overledene. Van het gebruik om van de hele opbrengst van de collecte H. Missen te doen is afgestapt. Deze nadiensten kunnen afgesproken worden met de priester die de uitvaart komt regelen of ze kunnen doorgegeven worden aan het secretariaat.

Begraven of cremeren

Begraven en cremeren zijn beide toegestaan door de Kerk. Er is echter een lichte voorkeur voor begraven vanwege de grotere tekenwaarde die begraven heeft: de dode wordt – zoals Christus – in het graf gelegd in afwachting van de verrijzenis.

Wanneer wordt gekozen voor begraven, dan neemt de Kerkhofcommissie contact met u op om uw wensen te vernemen en u te informeren over de kosten.

De overledene wordt na de uitvaartmis in een stille tocht naar de begraafplaats gebracht. Wordt gekozen voor cremeren dan gaat de rouwstoet na de H. Mis naar het crematorium, meestal in Blerick of Venray. Vanwege de extra tijdsbelasting is het niet altijd mogelijk dat de priester meegaat naar het crematorium. In dat geval zal de uitvaartverzorger een afscheidsgebed uitspreken.

Kosten

Aan het houden van een kerkelijke uitvaart zijn kosten verbonden. Voor de uitvaartviering, incl. vooravondmis wordt  € 500,00*  in rekening gebracht.(per 2023 )  Betaalt men echter Kerkbijdrage dan wordt dit bedrag verminderd met de totale Kerkbijdrage die de afgelopen vier jaar is betaald. Voor het koor wordt een klein bedrag in rekening gebracht (± € 50-€80). Over de kosten van de begrafenis of crematie kan de uitvaartondernemer u informeren.

Kosten voor alleen een avondwake bedragen € 500,00 (2023)

Jaardiensten

Het is een goed christelijk gebruik te blijven bidden voor de overledenen. Veel mensen laten jaarlijks een H. Mis opdragen voor hun dierbare. Zo blijft hun gedachtenis onder ons levend.

Stichtingen

Een ‘stichting’ is het vastleggen van bijvoorbeeld een jaardienst voor meerdere jaren. U hoeft dan niet telkens ieder jaar opnieuw contact met de pastorie op te nemen voor het vaststellen van een jaardienst.

Bij een stichting betaalt u in eenmaal de missen voor 10 of 20 jaar  € 30,00* resp. € 15,00*  en geeft op wanneer deze Missen dienen te worden gevierd, bijv. de zondag het dichtst bij 20 maart, of de eerste zaterdag van juni etc.  (per 2023)

Van een stichting wordt een acte gemaakt waarvan u een kopie ontvangt.

*tarief t/m  2023 wijzigingen voorbehouden

een pastorale wilsverklaring

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over alles wat hen persoonlijk aangaat. Dat geldt ook bij de begeleiding die men wenst bij het sterven en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd willen worden.

voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn van die wensen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn om te handelen in het belang en in overeenstemming met de wensen van iemand.

Een pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale begeleiding te ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel of niet prijsstelt op een ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden.

Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en mmenten om dit te bespreken is geen stelregel te geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je daarin vertrouwt. Het vraagt altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen. Daarnaast is het ook belangrijk om deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met de plaatselijke pastoor te bespreken en daarbij rekening te houden met de pastorale en liturgische mogelijkheden die plaatselijk spelen.

wanneer u op google “pastorale wilsverklaring” intikt   treft u een pdf-bestand aan dat te downloaden is en waarop u uw wensen kenbaar kunt maken.